Şafi mezhebine göre hac

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal

S. 1. Hacca nasıl hazırlanır?

C. 1. Hacca gitmek isteyen kişi, aşağıdaki şeyleri yapması gerekir: 1.Vasiyet: Hem kendi hem de başkalarının haklarını korumak için, kendisinde bulunan borçları ve başkalarında bulunan borçlarını yazması iyidir.
2.Tevbe: Geçmişte yaptığı kötülük ve günahlardan pişman olup tevbe etmeli ve mazlumlara haklarını geri vermeli veya hakla rino helal etmelerini istemelidir. Devamlı Allah’a ibadet edip münker ve kötü şeylerden uzak durmalıdır.
3. Helal mal: Hac masraflarında harcayacağı mal helal olmalıdır.
4. Öğrenme: İbadetini sahih ve meşru vecihle eda edebilmek için, orada yapması gereken menasikleri (okuyarak veya) bilenlerden-âlimlerden sorup öğrenmelidir.
5. Allah rızası: Hacdan Allah rızasını kast etmeli, sadece dünyevi amaçlar gütmemelidir.

6.Gereken masraflar: Yol ve hac için gerekli araç-gereç ve finansı hazırlamalıdır.

S. 2. Hac yolculuğunda nasıl davranılmalıdır?

C. 2. Hac yolculuğunda aşağıdaki hususlara riayet edilmelidir:
1. Araba veya uçak yahut herhangi bir nakil aracına binildiğinde şu dua okunmalıdır: Bismillahi Rahmani Rahim, elhamdu lil lahi rabbi’l âlemin, Allah-u ekber, Allah-u ekber, Allah-u ek ber. Subhane’llezi sehhara lena haza ve ma kunna lehu mukri nin.
2. Allah’ım! Bu yolculuğumuzda senden iyilik, takva ve razı ol. duğun ameller diliyorum. Allahım! Yolculuğumuzu kolaylas tirip yakınlaştir. Allah’ım! Yolculukta dost, ailede halef sensin Allah’ım! Yolculuk sıkıntısından, hüzünlü görünümden, mal ve ailede kötü akibetten sana sığınırım. Uçak veya gemiye bi nildiğinde yukarıdaki duaya ilaveten, “Bismillahi mecraha ve mürsaha, inne rabbi le ğafurur-rahim” duası okunur.
3.Kal kil, yalan ve gıybetten dilini korumak gerekir. Gözünü ve bütün organlarını haramlardan uzak tutmalı, fazla şaka yapma malıdır. Arkadaşlarıyla veya diğer mahlûkatlarla alay etmeme li, çekişmelerden ve tartışmalardan uzak durmalıdır. 4.Arkadaşlarıyla, çevresiyle edepli bir şekilde davranmalı, sabır li ve iyi ahlaklı olmalıdır. İyilikle, güzel nasihatle yapabildiği kadar iyiliği emredip kötülükten sakındırmalıdır. Hacı kardeşlerinin hizmetinde yüksek himmetli olmalıdır, özellikle yaşlı ve hasta olanlara karşı.
5.Yolculuğunda çok zikir etmeli, Peygambere salât getirmeli, Allah’a dua edip yalvarmalı ve Kuran okumalıdır.
6.Namazları kasr ve cemi olarak kılabilir, cemaatle kılması çok daha faziletlidir.

S. 3. Hac ve umrenin hükmü nedir?

C. 3. İkisi de bazı şartlar çerçevesinde vaciptir.

S. 4. Hac ile umre arasındaki fark nedir?

C4. Hac aşağıdaki noktalarla umreden ayrılır:
. Zaman itibariyle, hac için belli aylar vardır, ancak umre için bütün sene eda zamanıdır.
. Hüküm itibariyle, hac Arafat vakfesi, Müzdelife’de geceleme, Mina’da durma ve Şeytan taşlaması gibi hükümlerle umreden ayrılır. Umrede bunlardan hiç biri yoktur sadece niyet, tavaf. sa’y ve tiraş gerekir.

C5. Zamani mikatlar: Şevval, Zilkade ve Zilhicce’nin ilk on gününden ibarettir. Hacc için sadece bu zaman dilimi ihrama açıktır.
Mekânî mikatlar: Mekke haremini değişik yönlerden çevreleyen ve uzak yerlerden ihrama girmeden gelenler buralara ulaştıklarında ihrama gi in sart ve vecibelerini yerine getirmeye başlamaları için Resulüllah (sav)’ın belirlediği belli noktalardır. Her memlekete has bir mikat vardır. Örneğin Irak ve Haliç gibi doğu yöreleri için mikat, Zatu Irktir. Evi bu mikatlardan sonra Mekke’ye yakın olanlar için mikat evidir.

S. 6. Hacc ve umrenin farz olmasının şartları nelerdir?

C. 6. Müslüman, akıl, ergen, hür ve gücü yeten herkese hacc ve umre vaciptir.
Güç yetmesinden maksat, üzerinde bulunan borç, mesken, meslek ede vatları ve gidip gelene kadar ailesinin masrafları gibi asli ihtiyaçlardan artı olarak erzak ve bineğinin olmasıdır. Aynı şekilde sağlıklı ve nakil araçlarına binmekte rahatsızlık çekmemesi şarttır. Eğer götürüp getireni yoksa gözü görmeyen kişinin kendi başına gitmesi vacip değildir. Yerine birini gönder melidir. Kadınla birlikte eşi veya şer’î bir mahremi olması ve iddette olma ması şarttır. Kadın hakkında bu durum güç yetme şartına dâhildir. Resmi olarak men edilen kişiye, kendisine izin verilene kadar, hac farz değildir.

S. 7. Kadın tek başına yolculuğa çıkabilir mi?

C. 7. Kadın ancak eşi veya bir mahremi yahut güvenilir bir kadın top luluğuyla hacca gidebilir. Eğer böyle bir olanağı yoksa kadına hacc farz değildir.

S. 8. Hac nedir ve rükünleri nelerdir?

C. 8. Hacc sözlükte, saygı duyulan birini kast etme, ziyaret etme anla mina gelir.
Şer’î ıstılahta: İbadet amaçlı Kâbe’yi ziyaret etmektir.
Haccin rükünleri:
1. Niyetle birlikte ihrama girilmelidir.
2.Arafat vakfesi, vakfe süresi Zilhicce’nin dokuzuncu gününden başlar bayram gününe kadar devam eder. Bu süre içinde sabah veya akşam kısa bir an da durulsa yeterli olur.
3.Kâbe’yi tavaf etmek gerekir (rükün olan tavaf ifade tavafı dır).
4.Safa ve Merve arasında sa’y yapılmalıdır.
5.Bayram akşamı gece yarısından sonra tıraş olmalı veya en azından üç tel saç koparılmalıdır.

S. 9. Haccın rükünleri arasında tertibin hükmü nedir?

C. 9. Bu rükünlerin arasında aşağıda olduğu gibi tertibe riayet etmek gerekir: Arafat vakfesi sonra tavaf sonra sa’y yapılmalıdır. Tıraş ise tavaf son rasına tehir edilebileceği gibi tavaftan önce de yapılabilir. Ancak tertibin rükün olup olmadığı ihtilaf konusudur.

S. 10. Haccın vacipleri nelerdir?

C. 10. Haccin iki vacibi vardır:
1. Mikat Larda ihrama girmek,
2. Üç Şeytanı taşlamak, şeytan taşlaması teşrik günlerinde zevalden sonra yapılır ve her cemreye yedi taş atılır.

S. 11. Haccın sünnetleri nelerdir?

C. 11. Haccın bazı sünnetleri:
1. İfrad: Haccı umreye takdim etmek,
2. Telbiye: (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk là şerike lek) demek,
3.Kudüm tavafı,
4.Müzdelife’de geceleme,
5.İki rekât tavaf sünneti kılma,

3.

4.

5.

Daha sonra bunun tafsilatlı açıklaması gelecektir inşallah. (Mütercim)
6.Mina’da geceleme,
7.Veda tavafıdır.

S. 12. Umrenin rükünleri nelerdir?

C. 12. Umrenin dört rüknü vardır: İhram, tavaf, sa’y ve tiraş veya en az üç tel saç koparmaktır.
Umre hakkında dikkate alınacak bir iki nokta:
. Umre her zaman yapılabilir ancak Arife, kurban bayramı ve teşrik günlerinde yapılması tahrimî mekruhtur.
. Mikatları hac mikatlarıdır ancak Mekke’de oturan hakkında mikat teni’mdir yani Aişe mescididir.

S. 13. Hac ayları dışında hacca niyet etmenin hükmü nedir?

C. 13. Bu durumda umre olur.
İhram hakkında bazı mühim noktalar:
. İhramın anlamı, hacca veya umreye yahut ikisine başlama de mektir ve telbiye ile birlikte olması sünnettir.
. Mikat noktasına ulaşılıp niyet getirildiğinde dikili elbiseleri çıkarma müyesser olmazsa veya ihram elbiseleri bulunmazsa, dikili elbiselerle ihrama girilip telbiye getirilir. İhram elbisesi ri giyilebileceği yere gelindiğinde giyilir ve dikili elbiselerle kalındığı ve ihramsız mikat geçildiği için fakirlere bir sadaka verilir. Eğer dikili elbiselerle bir günden fazla kalınmadıysa hü küm böyledir, bir günden fazla kalındığı takdirde bir kurban kesmek gerekir.
. Ayak parmaklarının çoğunun veya ayak yüzeyindeki kemiğin göründüğü bir ayakkabı giymek doğru değil.
. Zaruret dışında ihramı tutturmak için toplu iğne kullanılmama lidır, ancak izar üzerine kemer veya bel ipliği bağlanabilir.
. Çocuk yerine babası veya annesi yahut velisi niyet eder ve di kili elbiselerini çıkartır, kız çocuğunun elbiseleri çıkartılmaz.

. İhramlı kişi istediği zaman yıkanabilir ancak kokulu sabun kullanamaz. Tedavi olabilir, diş çektirebilir ve saçları, kıllan koparmadan başını, vücudunu kaşıyabilir. Kendi sebebiyetiyle çok saç dökülürse bir sadaka vermelidir ancak kendiliğinden dökülürse bir sorumluluğu olmaz. Kırık tırnak kesilebilir, ara ba, çadır veya şemsiye ile gölgelenebilir. Saat, yüzük, gözlük takılabilir ve karga, yılan, çaylak, akrep, fare ve kaplan, kurt, akur köpek gibi yırtıcılar öldürülebilir. Battaniye veya çarşafla örtünmek mubahtır. Alışılmışın dışında kürk ve aba giyilebilir, örneğin altı üste, üstü alta çevirmek gibi. Kendisi ve başkası için kurban kesebilir.
. Alışılmış şekilde dikili elbise giymek haramdır. Ancak alışıl mışın dışında örneğin aba veya elbise yahut cübbe örtü olarak kullanılırsa bir beis olmaz.
. Erkek hakkında başını örtmek haramdır. Eğer hastalıktan do layı örterse, bir kurban keser veya altı miskini doyurur yahut üç gün oruç tutar. Eğer bilmeden veya unutarak örterse bir şey geremez. Kadın ise yüzünü ve ellerini örtmesi haramdır, an çok çok güzel olup yabancı erkeklerin bakışlarına maruz kalma zannı varsa yüzüne değmeyecek zahirden bir örtüyle yüzünü örtme hakkı vardır. İhramlı veya ihramsız herkes için, harem hudutları içerisinde kendiliğinden bitmiş yeşil ağaç ve bitkileri koparmak veya kökten sökmek haramdır, ancak kuru olanlar müstesnadır. Çadır kurmak için koparmak muaftır. Kendi bit miş fakat insanların yetiştirdiği türden olan bitkiler, başkasına ait değilse, koparılıp yararlanılabilir. Başkasının mülkü ise sa hibine değerini vermek gerekir.

. Hac ve umre niyeti olmayan kişi, Mekke’ye ihramsız girebilir.
. İhramlı kişi uyurken vücudunu örtebilir ancak başını örtemez. Uyandığında başının örtülü olduğunu görürse hemen açmalıdır ve bundan dolayı bir şey ödemez. .

S. 14. Yer ve günden habersiz olarak Arafat’ta durulduğu takdirde hac için kâfi olur mu?

C. 14. Evet, her iki durumda da kâfi olur.

S. 15. Arafat vakfesinin sünnetleri nelerdir?

C-15: Onun için bir takım sünnetler vardır ve bunlardan bazıları şunlardır:
1.Peygamber (sas)’in vakfe yaptığı yerlerde yapma,
2.Süvari olup avret mahallerini örtmek,
3.Oruç tutmamak,
4.Bir özür olmaksızın güneşte durmak, 5.Huşu içerisinde o anı düşünmek,
6. Yeme, içme ve giysi helal maldan olup şüpheden uzak olması sünnettir.
Vakfe hakkında bazı mühim noktalar:
. Urana vadisi dışında, Arafat’ın her tarafı vakfe yeridir. Urana vadisi Arafat’ın batı tarafına düşer.
. Arafat’a gündüz çıkılırsa, güneş batana kadar durmak gerekir.
. Güneş batmadan dönüldüğü takdirde bir kurban kesilmelidir, gece durulursa kurbana gerek yoktur.
. Bayram günü şafak öncesine kadar vakfe yapmayıp kaçıran kişi haccı kaçırmış olur ve hacim umreye çevirip gelecek sene kaza etmelidir.
. Arefe günü öğle ve ikindi namazları cemi takdim olarak kılı bir ve diğer hacılarla birlikte cemaatle kılmaya çalışılmalıdır. Akşam ve yatsı namazları Arafat’ta kılınmaz, ikisi cemi tehir
olarak imamla birlikte Müzdelife’de kılınır.
. Güneş battıktan sonra Arafat’tan Müzdelife’ye inme başlar. Gece geç saatlerde inilirse bir beis olmaz, özellikle yolun boşa lacağı, izdihamın azalacağı ve fazla beklemeden Müzdelife ye ulaşılacağı tahmini varsa.

S. 16. Tavafın şartları nelerdir?

C. 16. Tavafın on iki şartı vardır:
1. Yakinen yedi defa tavaf yapılmalıdır.
2.Her defasında Hacer-i Esved’in ilk tavafta başlandığı noktası nın hizasına gelinmelidir ve son seferde, yedinci tavafın – olarak gerçekleşmesi için, kapı tarafına yönelmelidir.
3.Mescit içerisinde olmalıdır.
4.Kâbe, Şadırvan ve Hücrenin dışından olmalıdır.
5.İmkân dâhilinde avretin örtülmesi gerekir. (burada avret, namazdaki avrettir)
6. Abdest, boy abdesti ve -muaf olanı hariç, pisliklerden temiz olunmalıdır.
7. Tavaf dışında, başka bir şey düşünülmemelidir. Örneğin korkudan veya arkadaşına yetişmek için acele etmek tavafa zarar verir.
8.Hacer-i Esved’den başlanmalıdır. Eğer kapıdan başlanırsa, on cesi tavaftan sayılmaz.
9. Hacer-i Esved’in tümünü veya sol tarafını hizalamak gerekir.
10Yüzü dönerek tavaf yapılmalıdır. Tavaf yapan arkasını dönüp geçtiği takdirde tavafı sahih olmaz.
11.Tavafın her seferinde Kâbe sol tarafa alınmalıdır. Bu, gören hakkında yakinen, görmeyen hakkında zanla olur. 12.Kâbe’nin etrafında dönme kastı olmalıdır. Dolayısıyla bilme yerek dönülürse tavaf sayılmaz.

S. 17. Tavafın sayısında şüpheye düşüldüğü takdirde ne yapılmalı dır?

C. 17. Bu durumda en azına bina edilir. Örneğin dördüncü tavafta mi yoksa üçüncü tavafta mı olduğunda şüphe edilirse, üç sayılır ve gerisi ta mamlanır. Tavaf bittikten sonra şüphe oluşursa zarar etmez.

S. 18. Mescit sathının üstünde tavaf yapmanın hükmü nedir?

C. 18. Mescit Kâbe’den yüksek olsa da tavaf sahihtir.

S. 19. Şadırvan/Şazervan üstünde veya elini Şadırvan üstüne ya da Hücreye uzatarak tavaf etmenin hükmü nedir?

C. 19. Bu durumda tavaf sahih olmaz.

S. 20. Tavaf esnasında abdesti bozulan kişi ne yapmalıdır?

C. 20. Çıkıp abdest alır ve kaldığı yerden devam eder ancak baştan başlaması daha iyidir.

S. 21. Tavafta kuş dışkısı muaf mıdır?

C. 21. Evet, eğer kasten basılmazsa muaftır.

S. 22. Tavaf esnasında arkaya dönülüp o şekilde tamamlanırsa kâfi olur mu?

C. 22. Hayır, bu tavaf yeterli olmaz.

S. 23. Tavaf esnasında Kâbe sağ tarafa veya arkaya alınırsa hükmü ne olur?

C. 23. Bu iki durumda da tavaf sahih olmaz.

S. 24. Tavafın kaç şekli vardır?

C. 24. Tavafın altı şekli olup sahih olanı birinci şekildir:
1. Kâbe’yi sol tarafa alıp yüzünü dönerek tavaf etmek.
2. Kâbe’yi sağ tarafa alıp yüzünü dönerek tavaf etmek.
3.Kâbe’yi sol tarafa alıp arkasını dönerek tavaf etmek.
4.Kâbe’yi sağ tarafa alıp arkasını dönerek tavaf etmek.
5.Kâbe’yi karşısına alıp yana yürüyerek tavaf etmek
6.Kâbe’yi arkaya alıp yana yürüyerek tavaf etmek.

S. 25. Tavafın sünnetleri nelerdir?

C. 25. Tavafın sünnetleri çoktur bunlardan bazıları şunlardır:
1. Bir özür olmadığı takdirde, yürümek gerekir.
2. Hayırlı şeyler dışında, konuşmamak gerekir.
3.Tavaflar peş peşe yapılmalıdır.
4.Sakin ve vakarlı bir şekilde yapılmalıdır.
5. Kâbe’ye yakın yürümelidir.
6.Tavaftan önce Hacer-i Esved’e dönülmelidir.
7.Hacer-i Esved elle dokunmalıdır.
8.İlk üç turda -erkekler hakkında- remel (adımları birbirine yakın atarak koşmaksızın hızlı yürümek) yapılmalıdır.

S. 26. Tavafın mekruhları nelerdir?

C. 26. Tavafta yemek, içmek, gülmek, sıkışmışken tavaf yapmak ve parmaklarını birbirine geçirmek mekruhtur.
Tavaf hakkında bazı mühim noktalar:

. Aşağıdaki şeyler gerçekleşmeden tavaf sahih olmaz:
1. Hadesten ve necislerden temiz olunmalıdır. Dolayısıyla ababdestsiz ve cünüp kişi ile hayızlı ve lohusa kadının, elbisesi ve vücudu pis olan kişinin tavafı sahih olmaz. Tavafta kadına değ menin müsamahası vardır ve Hanefilerde olduğu gibi abdeste bir zararı olmaz. Çünkü bundan korunmak mümkün değildir ve meşakkat da kolaylığı celp eder.
2. Setr-i avret, çünkü tavaf da namaz gibidir, dolayısıyla avreti örtmeden sahih olmaz.
3. Niyet, örneğin kalpte-telaffuz edilse de bir beis olmaz- kudüm veya umre ya da ifade yahut veda veya sünnet tavaf yapmaya niyet edilir.
4. Tavaf, üst katta olsa da, Mescidi Haram içinde, İsmail (a.s)’ın hücresi ve Şadırvan dışından olmalıdır. Tavaf esnasında elini Kâbe’ye değdirmemelidir.
. Şavtlar (tur) esnasında istirahat için oturulup sonra gerisi tamamlanabilir..
.Tavaf esnasında abdest bozulursa, olduğu yerde kesilir ve abdest alındıktan sonra kalanı tamamlanır. Baştan başlamaya gerek olmayıp kalan yerden devam edilebilir fakat baştan başla nırsa daha faziletli olur.
. Aciz ve hasta kişi sedye üstünde veya arabayla tavaf yapabilir.
. Sağlığa bir zararı olmadığı takdirde, kadınlar aybaşı hallerini geciktirici ilaçlar kullanabilirler.
. Hanefilere göre, ifade tavafında dört şavt yapılıp, herhangi bir sebepten dolayı kalanı terk edilirse tavaf sahih olur, ancak terk edilen şavtlar için bir kurban kesilmelidir.

S. 27. Sa’yın kaç şartı vardır?

C. 27. Sa’yın altı şartı vardır:
1.Sa’y yedi defa olup Safa’dan Merve’ye gelindiğinde bir, Merve’den Safa’ya dönüldüğünde iki sa’y sayılır.
2. Her defasında Safa ile Merve arasındaki mesafe tam kat edil melidir.
3. Sa’y, bilinen yerde yapılmalıdır, onun dışına çıkılırsa kâfi olmaz.
4. İfade tavafından sonra yapılmalıdır. Eğer sa’y Arafat vakfe sine takdim edilirse, kudüm tavafından sonra yapılabilir.
5. Tavafta olduğu gibi başka bir şeyle uğraşılmamalıdır.
6. Tek sa’yilerde Safa’dan, çiftlerde Merve’den başlanmalıdır.

S. 28. Beş defa mı yoksa altı defa mı sa’y yapıldığında şüphe edilirse ne yapılmalıdır?

C. 28. Bu durum en aza bina edilip beş sayılır. Eğer sa’y bittikten sonra şüphe oluşursa zarar etmez.

S. 29. Sa’yın sünnetleri nelerdir?

C. 29. Sa’yın sünnetleri çoktur, bunlardan bazıları şunlardır:
1. Safa kapısından çıkılmalıdır.
2. Abdestsizlikten ve pisliklerden temiz olunmalıdır.
3.Avret yerleri örtülmelidir.
4.Yürüyüşün başında ve sonunda yavaş, ortasında (iki yeşil direk arası) hızlı olunmalıdır.
5.Peş peşe yapılmalıdır.
6.Çokça zikir ve istiğfar yapıp me’sur (Peygamber <sas> den nakledilen) dualarla dua edilmelidir.

S. 30. Sa’yın mekruhları nelerdir?

C. 30. Sa’y esnasında -özürsüz- durmak ve Safa veya Merve üstünde oturmak mekruhtur.
Sa’y ile ilgili bazı mühim noktalar:
. Sa’y ancak tavaftan sonra sahih olur, tekrarlanması ve çok ya pılması mekruhtur. Çünkü hac ve umre sa’yı olmak üzere sade ce iki sa’y bulunur. Haccul Kıran yapan hakkında ise bir sa’y yeterli olabiliyor. Tavaf, sa’y gibi değildir, dolayısıyla çokça tavaf yapmak müstehaptır. Bazı bilinçsiz insanlar, kendini zor layarak, her tavaf sonrası sa’y yapmaya çalışır, oysa bu doğru
değildir.
. Yürüyemeyen kişi arabada sa’y yapabilir. Alt katlarda sa’y ya pılabilindiği gibi üst katlarda da yapılabilir.
. Sa’y müvalat şart olmayıp sünnettir. Sa’y devam etmeyi en gelleyen bir şey oluşursa veya namaz kılınırsa yahut dinlenme ihtiyacı duyulursa sa’y yarıda kesilebilir ve sonra kalındığı yer den devam edilir.
. Sa’y Da abdest şart değil sünnettir, dolayasıya abdestsiz sa’y ya pıldığında sahih olur.
. İki yeşil direk arasında remel (adımlar birbirine yakın atarak hızlı yürümek) yapmak sadece erkekler için sünnettir, kadınlar hakkında sünnet değildir.
. Hacc sa’yı, kudüm veya ifade tavafından sonra yapılmalıdır. Eğer kudüm tavafının sonrasına tehir edilirse ifade tavafından sonra yapılmalıdır.

S.31. İhramlı hakkında neler haramdır?

C. 31. İhramlı kişiye haram olan şeyler:
1.Dikili elbiseler giymek,
2.Erkek hakkında sarık gibi örtü sayılacak bir şeyle başı örtmek, dolayısıyla şemsiye gibi örtü sayılmayan bir şey caizdir. Kadinin ise yüzünü örtmesi,
3. Saçları tarayıp düzelmek,
4. Saçları kesmek,
5. Tirnakları kesmek,
6. Güzel koku sürmek,
7. Yenilen av hayvanlarını öldürmek,
8. Nikâh kıymak,
9. Cinsel ilişkide bulunmak,
10. Şehvetle dokunmak haramdır.

S. 32. Takke, fes ve püskül de dikili elbiseden sayılır mı?

C. 32. Evet, bunlar da muhrim (ihrama girmiş kişi) hakkında haramdır.

S. 33. Soğuk ve hastalık gibi özürlerden dolayı dikili elbise giyme nin hükmü nedir?

C. 33. Bu tip durumlarda caizdir ancak fidye verilmelidir.

S. 34. İhramda ip bağlamanın veya minder üzerinde uyumanın yahut
suya dalmanın hükmü nedir?

C. 34. Bir zararı olmaz çünkü bu şeyler örtü sayılmazlar.

S. 35. Kadının yüzünü ihtiyaçtan dolayı örtmesi caiz midir?

C. 35. Evet, caizdir ancak fidye vermesi gerekir.

S. 36. Saç derisinin saçla birlikte sıyrılmasının hükmü nedir?

C. 36. Bu durumda fidye gerekmez, çünkü saç kesimi kastedilmemiştir. Aynı şekilde ihramda olanın el veya parmaklarının kesilmesi de böyledir.
Çünkü burada tırnak kesme kastı yoktur.

S. 37. Gözde kıl biter veya tırnak kırılır eziyet verirse ne yapılmalıdır?

C. 37. İkisi de izale edilir ve bundan dolayı bir günah ve fidye de gerekmez.

S. 38. Bilmeyerek veya unutarak güzel koku sürmenin hükmü nedir?

C. 38. Bunun bir günahı ve fidyesi yoktur ancak elbisede veya vücutta
koku varsa izalesi vaciptir.

S. 39. İhramda ric’i talakla boşanmış kadını geri nikâha almak caiz midir?

C. 39. Evet, mekruh olmakla beraber caizdir.

S. 40. İhramlı kadına evlenme teklifinde bulunmanın hükmü nedir?

C. 40. Caizdir ancak mekruh olur.

S. 41. Muhrime kadına şehvetle dokunmanın veya öpmenin hükmü nedir?

C. 41. İhramlı eşine bu şekilde dokunmak veya öpmek haramdır.

S. 42. Ağaç dışında, insanların yetiştirdiği bitkileri kesmenin hükmũ nedir?

C. 42. Bu bitkilerin kesilmesi ve kökten kaldırılması caizdir.

S. 43. İki haremin (Mekke ve Medine) taş veya toprağını birbirine veya harem bölgensinin dışına nakletmenin hükmü nedir?

C. 43. Caiz değildir ve nakledilmiş taş ve toprağın geri getirilmesi vaciptir.

dir?

S. 44. Haccın kaç çeşidi vardır?

C. 44. Haccin dört çeşidi vardır:
1.İfrad hacci: Mikatta umreden önce hac niyeti getirilir ve hac amelleri bittikten sonra harem bölgesinin dışına çıkıp umre için ihrama girilir. Bunun için mikatlara gitmeye gerek yoktur, hare min dışında herhangi bir yere çıkıp umre için ihrama girilebilir.
2.Temettü haccı: Hac ayları içerisinde önce umre için ihrama gi rilir sonra aynı yıl hacca niyet edilir. Mekke’de ihrama girilirse bir kurban kesmek gerekir, eğer gidip mikatta ihrama girilirse kurban farziyeti düşer. Buna temettü (istifade etmek, tat zevk almak) haccı denir. Mutemetti (temettü haccı yapan), kurban bulabildiği takdirde, Zilhicce’nin sekizinci gününde hac ih ramına başlaması menduptur. Eğer kurban bulamazsa altısında başlar ki, orucu da hac esnasında tutabilsin, böylece alu, yedi ve sekizinci günleri oruç tutar. Mekke’de oturan mutemetti, hem hac hem de umre için Mekke’de evinin kapısında ihrama girer ve Mescide ihramlı gelir.
3. Kıran haccı: Kıran haccının iki şekli vardır:
a- Mikatta hem hacc hem de umre için ihrama girilir ve sadece Hacc fiilleri yerine getirilir, umre için tavaf yapılmaz. b-Önce umre için ihrama girilir ve tavaftan önce, hacc aylarında – hacc aylarından önce umreye başlanmışsa dahi – hacc da umreye dâhil edilir.
1. Mutlak hacc: Hac veya umre yahut kıran niyeti belirtmeksizin, nüsüklere başlanır, sonra istenilen nüsüke – hac, umre, kıran – dönüştürülür.

S. 45. Mutemetti ve karin (kıran haccı yapan) hakkında vacip olan şeyler nelerdir?

C. 45. İkisi de kurban olarak kesilebilecek bir koyun keser. Eğer bundan aciz kalırsa üçü hacda yedisi eve dönüşte olmak üzere on gün oruç tutar.

S. 46. Haccın hangi türü daha faziletlidir ve her şeklin gereklilikleri nelerdir?

C. 46. Haccin en faziletli çeşidi ifrad haccı dır sonra temettü sonra kıran ve sonra da mutlak hacc gelir. Mutemet ve karin için kurbanlık şarlarına haiz bir hedy (krban) kesmek gerekir. Karin, Mekke’de oturuyor veya ha rem ile arası kasır mesafesinden daha kısa ise kurban kesmesi gerekmez. Aynı durum mutemet hakkında da geçerlidir.

S. 47. Kısaca haccın sıfatı nedir?

C. 47. Mikata ihramsız bir şekilde gelinir. Medineliler hakkında mikat, Zülhuleyfe’dir (Abar-1 Ali), Irak ve doğulular hakkında Zat-: Irk’tır, Şam ve Mağripten gelenler için Cühfe’dir (Rabig köyü), Necidliler için es-Seyl (Karn), Tihame ve Yemenliler için Yelemlem’dir. Cidde ise mikat olmayıp, Kızıl Deniz üzerinden gelenler dışında, ihramı oraya gelene dek geciktirmek haramdır. Mikat sınırları içerisinde oturanın mikatı, oturduğu meskenidir. Mekke’de oturan hakkında ise, Mekke kendisi mikattır. Mikatta yıkanılır ve iki beyaz ihram giysisi giyilip biri izar diğeri rida yapılır (izar ile vücudun alt kısmı, ridayla da üst kısmı örtülür). İstendiği takdirde güzel koku sürü lür, iki rekât namaz kılınır, Peygambere salât selam okunur ve Allah’a dua edip rızası ve cenneti istenir. Hacc aylarında ise, (bunlar: Şevval, Zilkade ve Zilhicce’nin ilk on günüdür) kalp ile hacc, umre ve kırandan istenilen nüsük için niyet getirilir. Hacc aylarında değilse umre niyeti getirilir, hacca niyet edilse de umreye dönüşür. Sonra yola çıkıldığında “Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk lâ şerike lek”
(Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar, tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin.. Senin hiçbir ortağın yoktur) şeklinde telbiye getirilir.
Sonra Mekke’ye yönelip girişi için Zituva kuyusundan – eğer oradan geçilirse – yıkanılır ve Seniyetu’l Keda’dan Mekke’ye girilir. Uzaktan Kâbe göründüğünde, şu dua okunur: “Allahüme zid hazel beyte teşrifen ve ta zimen ve tekrimen ve mehabeten ve zid min şerefihi ve azametihi mim men haccehu ev i’temerehu teşrifen ve tazimen ve tekrimen ve berren ve mehabeten. Allahümme ente’s-selamü ve minke’s-selam fehayyina Rabbena bi’s-selam.”
(Allah’ım! Şu mübarek Bayt’ın şeref, azamet, hürmet ve yüceliğini artır. Ona tazim ve hürmet eden, hac veya umre yaparak onu ziyaret edenlerin de şeref, makam ve iyiliğini artır. Allah’ım! Sen selam senin sifatindir ve ancak senden olur. Bizi selametle yaşat)
Sonra avreti örtmüş, hades ve necasetten arınmış temiz bir şekilde, Ha ceri Esved’den tavafa başlanır, Hacerül Esved’e dokunulur, öpülür, bedenin tümüyle hizalanır ve şu dua okunur: “Allahüme İmanen bike ve tasdiken bi kitabike ve vefaen bi ahdike ve ittibaen sünneti nebiyike Muhammed (sas)”
(Allah’ım! Sana iman ederek, senin kitabına inanarak, ahdine vefa gös tererek ve senin peygamberinin sünnetine uyarak Käbe’yi tavaf etmeye başlıyorum).
Hacerül Esved ve Yemani Rükün dışında, bir şeye dokunulmaz, Yemani Rükün öpülmez. Hacerül Esved’e dönüldüğünde bir tavaf tamamlanmış olur. Bu şekilde tavaf yediye tamamlanır ve Haceri Esved’in hizasına her gelin diğinde tekbir getirilir. Kudüm tavafından sonra sa’y yapılmak istenirse, ilk üç tavafta remel (erkeklerin kısa adımlarla, omuzları silkerek, çalımlı yürü meleri) ve ittiba (ridanın bir ucunu sağ kolun aluna diğer ucunu sol kolun üstüne atmak) yapılır. Remelde şu dua okunur: “Allahüme icalhu haccen mebruren ve zenben mağfur ve sa’yen meşkuren”
(Allah’ım! Haccımı hayırlı kıl, günahımı affeyle ve sa’yımı mükâfatlı kıl.)
Tavaf yediye tamamlanıp İbrahim (a.s) makamının arkasında iki rekât namaz kılınır, birinci rekâtta Kafirun, ikinci rekâtta Ihlas suresi okunur ve rükne dönüp istilam edilir (dokunulur).
Sonra Safa kapısından çıkıp sa’y yapmaya gidilir. Sa’ye Safa’dan baş lanır, Safa tepesine çıkınca Kâbe’ye dönüp dua edilir. Sonra Safa’dan inip, Kâbe avlusundaki direklerin hizasında bulunan yeşil direklere kadar yü rünür, iki direk arasında ise yürüyüşe hız verilir. Sonra Merve’ye ulaşana kadar normal yürüyüşe devam edilir. Merve’ye çıkıldığında Safa’da yapılan burada da yapılır, böylece bir sa’y tamamlanmış olur. Merve’den Safa’ya dönüldüğünde ikinci sa’y tamamlanır ve bu şekilde yedi sa’y yapılır.
Sa’y yapılırken şu dua okunur: “Allahümeğfir ve’rham ve tecavez amma ta’lem, feinne ta’lemu mâ lâ na’lem ve ente’l a’azzu’l ekrem. Allahüme Rabbena âtina fid-dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kinna azabe’n-nar.” (Allah’ım! Affet, rahmet et ve bildiğin şeylerden geç, sen bilmediklerimizi bilirsin, en büyük izzet ve kerem sahibi sensin. Allah’ım! Bize dünya da ve ahirette iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.)
Umre yapan, Merve’de tıraş olup veya saçını keserse, umreyi tamamlamış ve çıkmış olur.
Hacı, Zilhicce’nin sekizinci günü olan tevriye gününde Mina’ya gider, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını orada kılar ve geceler. Saba nama zından sonra Arafat’a doğru yola çıkar. Eğer gidişte Mekke’ye girmeden Arafat’a gidilmişse bu, vakfe için kâfi olur, tekrar vakfe yapmaya hacet yoktur ve kudüm tavafı yapılmadığından dolayı kurban da gerekmez.
Arafat’a gidildiğinde, Ürene denilen yerdeki İbrahim mescidinde,
güneş batana kadar durulur, öğle ve ikindi namazları imamla birlikte cemi takdim yapılarak bir ezan ve iki ikametle kılınır. Yolcu olan kasr yapar. Arafat

dağlarında, güneş batana kadar, durulur. Güneş battıktan sonra şafağa kadar, Arafat’ın dağlarında veya ovasında bir saat durulursa, vakfe için yeterlidir. Güneş battıktan sonra, sakin ve vakarlı bir şekilde Müzdelife’ye gidi lir, akşam namazı tehir edilip Müzdelife’de yatsı namazıyla birlikte cemi tehir olarak kılınır ve orada gecelenir. Müzdelife’de şeytan taşlaması için, parmak başı boyutunda taşlar toplanır. Sabah erkenden sabah namazı kılınış ve güneş doğmadan Meş’eri’l Haram’a varılır. Sonra Mina’ya gidilir. Mu hasır vadisine varıldığında binek hayvanı, bir taş atımı kadar hızlı sürülür. Mina Ya geldiğinde şu dua okunur: “Allahüme hazihi Mina, hiye mimma menente biha a’lâ halkike, femnün a’leyye bi’l-afvi ve’l afiyeti.”
(Allah’ım! Bu Minadır, senin kullarına bahşettiğin şeylerdendir o, bana da af ve afiyet bağışla) Sonra Akabe Cemresi taşlamaya başlanır ve yedi taş atılır. Taşlamaya başladığında telbiye kesilir ve her taşla birlikte tekbir getirilir. Bu taşlama nin muhtar vakti, şafakla zeval arasıdır. Eğer gece yarısından sonra şafak sökmeden de yapılsa yine olur. Kurban hazırsa kesilir ve sünnet kurbandan yenebilir ancak vacip kurbandan yenemez. Daha sonra saçlar tamamen ti tıraş edilir veya kesilir ancak tıraşın fazileti daha çoktur. Böylece ihramdan çıkışın birinci adımı tamamlanmış olur ve istendiği takdirde güzel koku kullanılabilir. Sonra farz olan ifade tavafı için Mekke’ye gidilir, daha önce açıklandığı şekilde yedi defa Kâbe tavaf edilir. Eğer Arafat vakfesinden önce yapılmamışsa, Safa ile Merve arasında sa’y yapılır, yapıldığı takdir de tekrarlanmasına gere yoktur. Bunlar tamamlandığında ihramdan çıkışın ikinci adımı da tamamlanmış olur ve böylece ihram mahzurların hepsi helal olurlar. Sonra gecelemek için Mina’ya dönülür. Imam, kurban günü Mina’da, öğle namazından sonra bir hutbe okur.
Hutbede insanlara o gün yapacaklar dört nüsuk, taşlama, kurban kesme, tıraş olma ve tavafı, birinci çıkışla hangi mahzurların helal olduğunu ikinci çıkışla hangilerinin helal olacağını, Mina’da kalacakları günlerde taşlama ve geceleme için neler gerektiğini öğretir ve eğer fikıhçı ise sorusu olan var mi diye sorar. Bayramın ikinci günü zevalden sonra üç cemrenin her birine yedi taş atılır ve Mina’da gecelenir. Diğer gün aynı şekilde yine taşlama yapılır. Öğleden sonra imam bir hutbe okur, vaaz eder ve cemaate, güneş batmadan Mina’yı terk eden kişiden diğer günün taşlaması ve o geceki ge celemenin düşeceğini anlatır. Güneş battığında terk etmeyenler tekrar ge celerler ve sabah üç cemreyi taşlarlar, böylece hac tamamlanmış olur. Eğer Mekke’ye dönülürse ayrılışta veda tavafı yapılmalıdır, ancak hayızlı kadın bundan müstesna olup tavaf yapmadan ayrılır. Veda tavafı yapılmadığı tak dirde hac tamam olur ancak bir görüşe göre kurban kesilmelidir. Karin de müfrid (ifrad haccı yapan) gibidir fakat bir kurban kesmelidir ve kıranı hem hac hem de umre yerini tutar.

S. 48. Müzdelife’de gecelemekten kasit nedir?

C. 48. Arafat vakfesinden sonra bayram akşamı gece yarısından itiba ren bir süre orada bulunmak kastedilir.

S. 49. Gece yarısından sonra Müzdelife olduğu bilinmeden, oradan geçilirse yeterli olur mu?

C. 49. Evet, durulmazsa dahi yeterli olur.

S. 50. Hangi özürlerle Müzdelife gecelemesi düşer?

C. 50. Bayram akşamı gecenin ikinci bölümünün hepsi delilik, baygın lik gibi hallerde geçme veya Arafat vakfesi ya da ifade tavafıyla meşgul olma gibi özürlerle Müzdelife gecelemesi düşer.

S. 51. Arafat’tan Müzdelife’ye gelen hakkında neler müstehaptır?

C. 51. Bu konudaki müstehaplar:
1. Haremin iki alametinin arasındaki orta yoldan gitmek,
2. Yolculuk esnasında çokça telbiye getirmek,
3. İzdiham sırasında sakin ve yavaş yürümek, izdiham yoksa hızlı yürümek, 4. Ulaşıldığında hemen namaz kılmak müstehaptır.
Müzdelife’de geceleme hakkında birkaç mühim nokta:
. Hacı Müzdelife Ye ulaştığında ezan okuyup kamet eder ve üç rekât akşam namazını cemi tehir olarak kılar sonra tekrar ika met eder ve yatsı namazıni kasr ile kılar.
. Bayram gecesi Müzdelife’de gecelemek müstehap, diğer bir görüşe göre vaciptir ve sabah namazına kadar kalmak daha fa ziletlidir. Gece yarısından sonra orada bulunmakla geceleme hâsıl olur, eğer sabaha kadar kalmak mümkün olmazsa, gece gelip yükleri indirip akşam ve yatsını namazını kılıp taş toplama kadar durmakla vacip miktar yerine gelmiş olur.
. Cemreti Akabe için Müzdelife’de yedi taş toplamak daha fazla letlidir. Diğer cemreler için taşlar istenilen yerde toplanabilir, hepsinin Müzdelife veya başka bir yerde toplamasında bir beis yoktur.
. Hacıların Müzdelife Ye ulaşır ulaşmaz namazı birakıp taş top lamaya başlamaları bilinçsizlik eseridir. Evla olan önce namaz kılınmak sonra taş toplanmaktır.
. Taşların hacmi mercimekten biraz büyük olmalıdır, ne çokbüyük ne de çok küçük olmalı, bir bakla tanesi kadar olmasıkâfidir.

S. 52. Gece yarısından sonra Müzdelife’den inmenin hükmü nedir?

C. 52. Kadın ve zayıflar için sünnettir ancak erkekler hakkında sünnet olan, sabah namazına kadar beklemektir.

S. 53. Baş haricinde kıl almak, ihramdan çıkış için yeterli midir?

C. 53. Hayır, ihramdan çıkış ancak saç tıraşı veya kesmesiyle olur.

S. 54. Kafadan birkaç tel saç çekmek yeterli olur mu?

C. 54. Evet, kafadan en az üç tel saç çekmek yeterlidir.

S. 55. Kafa sınırının dışına çıkmış bir tel saçı kesmek de yeterli olur mu?

C. 55. Evet, bu kafi olur ancak daha azı yetmez.

S. 56. Herhangi bir illetten dolayı saçını kesemeyen kişi ne yapmalıdır?

C. 56. İlletin geçmesini beklemelidir.

S. 57. Kafasında sadece bir iki tel saç bulunan kişi bunları kesmekle ihramdan çıkar mı?

C. 57. Evet, çıkar.

S. 58. Tıraş vakti ne zaman başlar?

C. 58. Vakfe yapmış hakkında bayram akşamı gece yarısından sonra başlar, bu vaktin bir sonu yoktur.

S. 59. Tıraş için çekmek, kesmek ve yakmak arasında bir fark var mıdır?

C. 59. Hayır, kifayet açısından aralarında bir fark yoktur.

S. 60. Tıraş için en faziletli vakit hangisidir?

C. 60. Bunun için en faziletli vakit, bayram günü Akabe cemresi taşla nip kurban kestikten sonra ve ifade tavafından önceki vakittir.

S. 61. Tıraş için belli bir yer var mıdır?

C. 61. Bunun için belli bir mekân yoktur ancak Mina’da yapılması daha iyidir.

S. 62. Saçı kökten tıraş etmek mi yoksa kesmek mi daha iyidir?

C. 62. Erkek hakkında tıraş, kadın hakkında kesmek daha faziletlidir.

S. 63. Hangi durumda kadın için tıraş haram olur?

C. 63. Eşi veya efendisi izin vermediği ya da bununla erkeklere benzemeye çalıştığı durumda haram olur.
Tıraş hakkında birkaç mühim nokta:
. Temettü haccı yapan hakkında umre için kesmek, hac için tıraş daha faziletlidir.
. Kafasında hiç saç bulunmayan kişi, tıraş oluyormuş gibi kafa sina jilet tutması yeterlidir.
. Kendi tıraş olması caiz olduğu gibi başkasınada yaptırabilir.

S. 64. Mina gecelemesinden maksat nedir?

C. 64. Bununla gecenin büyük bölümü orada bulunmak kast edilir, bu geceleme gece yarasından – bir an da olsa – fazla durmakla gerçekleşir.

S. 65. Kimlerden Mina’da gecelemek farziyeti düşer?

C. 65. Malindan, canından veya bir organının telefinden korkan, sikaye ehli (hacılara su veren) ve deve v.b çobanı ile hastası olup başka bakanı ol mayan ve buna benzer özür sahibi kişilerden Mina gecelemesi düşer.

S. 66. Birinci nefer (Mina’dan ayrılma) ikinci nefer nedir?

C. 66. Birinci nefer, teşrik günlerinden ikinci gün, ikinci nefer ise, üçüncü gün Mina’dan ayrılmaktır.

S. 67. Birinci neferin şartları nelerdir?

C. 67. Birinci neferin alu şartı vardır:
1. Zevalden sonra güneş batmadan yola çıkılmalıdır.
2. İkinci teşrik gecesinden önceki iki gece kalınmış olmalıdır.
3.Geri dönme niyeti olmamalıdır.
4.İkinci gün taşlaması tamamlanmalıdır.
5.Ayrılma niyeti olmalıdır.
6.Bu niyet ayrılmadan önce getirilmelidir.

S. 68. İkinci teşrik günlerinde, unutulup bir cemre taşlanmadan ayrı ve hemen çıkışta hatırlanırsa ayrılmak sahih olur mu?

C. 68. Hayır, taşlanma tamamlanmadan ayrılmak sahih olmaz.

S. 69. Akabe Cemresinin vakti ne zaman başlar?

C. 69. Bayram akşamı gece yarısından sonra başlar, ancak daha önce Arafat vakfesini yapmak şarttır.

S. 70. Diğer üç cemrenin vakti ne zaman başlar?

C. 70. Teşrik günlerinde zevalden sonra başlar.

S. 71. Taşlama vakti ne kadar devam eder?

C. 71. Son teşrik gününe kadar devam eder ve bu vakit içerisinde eda olur.

S. 72. Taşlamanın şartları nelerdir?

C. 72. Taşlama şartları:
1. Tek taşla da olsa, yedi defa olmalıdır.
2. Bir özür yoksa, taşlar elle atılmalıdır. 3.Taşlarla olmalıdır.
4. Kasıt Şeytan taşlaması olmalıdır.
5.Cemreye isabet gerçekleşmelidir.
6. Taşlama esnasında dikkati çeken başka bir şey olmamalıdır, ör neğin hayvana taş atılırsa yeterli olmaz.
7. Cemreler arasında tertip olmalıdır.

S. 73. Yedi taşı bir defada atmanın hükmü nedir?

C. 73. Bir defada yedi taş atılsa, bir taş sayılır.

S. 74. Bütün cemrelerin taşlaması bir taşla yapılabilir mi?

C. 74. Evet, yapılabilir.

S. 75. Hedefi isabet etmekte şüphe oluşursa hükmü ne olur?

C. 75. Şüpheli atış sayılmaz.

S. 76. Önce Akabe sonra orta sonra da küçük cemre taşlanırsa hangisi sayılır?

C. 76. Tertip olmadığından dolayı sadece küçük cemre sayılır.

S. 77. Bir taş atılmadığı bilinir ancak üç cemreden hangisine atılmadığında şüphe edilirse hükmü nedir?

C. 77. Böyle bir durumda birinci cemreye atılır.

S. 78. Taşlamanın mendupları nelerdir?

C. 78. Taşlamanın mendupları:
1. Teşrik günlerinde, taşlamayı öğle namazına takdim etmek,
2. Üç cemre taşlamasını peş peşe yapmak,
3.Bayram günü Akabe Cemresi dışında, diğer cemreleri taşlarken kıbleye dönmek ve taşları elle atmak,
4. Taşların temiz olması ve parmak ucundan küçük olması menduptur.

S. 79. Taşlamanın mekruhları nelerdir?

C. 79. Taşlamanın mekruhları:
1.Taşların belirtilen miktardan daha büyük veya daha küçük olmasi,
2.Taş yerine demir atılması,
3.Pis taşlar atmak,
4.Mescitten toplanması,
5.Hazef şeklinde atılması (başparmağın üstüne koyup fırlatmak) mekruhtur.

S. 80. Birinci tahallül (ihramdan çıkma) neyle olur?

C. 80. Şu üç şeyden (taşlama, ifade tavafı, sa’y) ikisi yapıldığında birinci tahallül olur. Bu taşlama bayram günü Akabe Cemresi taşlamasıdır. Saçı tıraş etmek, bunun da en az üç teldir. Kudüm tavafı yapılmamışsa ifade tavafı mutlaka yapılmalıdır.

S. 81. Birinci tahallül ile neler helal olur?

C. 81. Nikâh, cinsel ilişki ve öpme, dokunma gibi ilişki mukaddimeleri dışında, her şey helal olur.

S. 82. İkinci tahallül neyle olur?

C. 82. Yukarıdaki üç rüknü yapmakla hâsıl olur ve ihramın bütün haramları helal olur.

S. 83. Tavafı veya tıraşı taşlamaya takdim etmenin hükmü nedir?

C. 83. Bu caizdir.
Taşlama hakkında birkaç mühim nokta:
.Cemreler üçtür: Küçük, orta ve büyük cemre, buna AkabeCemresi de denir. Büyük cemre (Akabe) sadece bayram günü Mina’ya ulaşıldığında, Müzdelife’de toplanan taşlarla yedi defa taşlanır ve taşlar teker teker atılır. Özrü olmayan için, gü güneş doğuşuyla zeval arasında yapılması daha faziletlidir. Özrü olan, gece yarısından güneş batana kadar taşlama yapabilir. İlk taşla telbiye biter tekbir başlar ve teşrik günlerin sonuna kadar her farz namazdan sonra getirilir.
.Taşları bir defada atmak caiz değil, eğer yedi taş bir defada atılırsa bir taş sayılır. Çünkü meşru taşlama, taşları tek tek atıp her atışla tekbir getirilir.
. Atmak şarttır, taşları atmadan cemreye bırakmak yeterli değil dir. Aynı şekilde taşların hedefe düştüğünü bilmekte şarttır, taş- ları atıp nereye düştüğü bilinmezse caiz olmaz.
.Taşlama yerde caiz olduğu gibi, üst katlarda da caizdir, ikisi arasında bir fark yoktur.
.Bazılarının bilinçsiz olarak, şeytan için daha tahkir edici oldu ğunu zannederek, yaptıkları gibi ayakkabılarla cemrelere vur mak caiz değil. Bu, cehalettir, çünkü recim bir ibadettir dola yısıyla istihza söz konusu olamaz ve meşru şeklinden fazla bir şey eklemek caiz değildir.
.Hasta, aciz kişi, hamile kadın ve herhangi bir özür sahibi yeri ne vekil tayin edebilir. Vekil önce kendisi sonra müvekkili için taşlar.
. Taşlamayı hafife almak caiz değildir. Hacıların çoğu özürlü ri zail olduğu halde yerlerine vekil gönderirler fakat bu caiz değildir ancak hastalık, acizlik gibi taşlamaya mani gerçek özürler varsa vekâlet caiz olur. İzdiham da özür değildir, aynı şekilde kadın gidebiliyorsa (bir özrü yoksa) kadınlığı özür de ğildir. Çünkü izdiham hafifleyene kadar taşlama geceye kadar geciktirilebilir.
.Mescitten veya pis yerlerden ya da cemrelere yakın yerlerden taş toplamak mekruhtur. Çünkü kullanılmış olabilir, daha önce recimde kullanılan taşları tekrar kullanmak mekruhtur.
.Zaruret dışında, büyük bir taşı kırarak bölmek küçük taşlara mekruhtur.
.Mina gecelemesi ile ilgili birkaç nokta:
.Erken inmeyen kişi için teşrik günlerinde Mina’da gecele mek müstehaptır, bir görüşe göre vaciptir. Erken inen için ise Zilhicce’nin on birinci ve on ikinci gecelerinde gecelemek müstehaptır. Gece yarısı geçene kadar orada kalmakla gecele me gerçekleşir, özür sahiplerinden ise geceleme zorunluluğu düşer.
.Eğer imkân olursa, ihramdan sonra Arafat’a giderken, Zilhicce’nin ikinci günü olan Tevriye günü zevalden sonra
Mina’ya gitmek sünnettir. Mina’da öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazı kılınır ve Arefe günü güneş doğduktan sonra Arafat’a gidilir. Ancak bu zaman içinde bütün hacılar kafile leriyle birlikte bu sünneti tatbik etmeleri zordur, şu durumda hacılar mazur olmakla beraber, bu sadece bir sünnet olup tek edilmesine bir sorumluluk terettüp etmez. Şimdi hacılar, yer lerini almak için, Mekke’den direk Arafat’a giderler ve bunda bir beis de yoktur.

S. 84. Umrede tahallül (umre ihramından çıkma) neyle olur?

C. 84. Umrede tahallül sadece saç tıraşıyla olur.

S. 85. İfrad hac nasıl yapılır?

C. 85. İfrad haccı niyetini getiren kişi aşağıdakileri sırasıyla yapmalıdır:
1. Mikata yaklaştığında, yıkanıp veya yıkanma mümkün değilse abdest alıp ihrama hazırlanması, güzel koku sürmesi, temizlen mesi gereken kılları izale etmesi ve tırnaklarını kesmesi sün nettir.
2. Mikata vardığında, iç çamaşırları dâhil bütün dikili elbiseleri ni çıkartıp ihram elbisesini – izar ve rida – giyer sonra başını açar, iki rekât ihram sünnetini kılar ve (hacca niyet ettim veya Allah için hac ihramına girdim, Allah’ım! Sen bana kolaylaş tır ve benden kabul eyle) şeklinde hacc niyetini getirir. Eğer başkasının yerine vekil olarak hacc yapacaksa (filan oğlu fa lanın yerine vekâleten hacca niyet ettim…) şeklinde niyet ge tirir. İhramdan hemen sonra (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk lâ şerike lek) şeklinde telbiyeye başlar. Biraz yüksek sesle yolda zaman zaman çok telbiye getirir. Kadın da erkeğin yaptıklarını yapar (hayız veya nifasta olsa da, ancak ihram sün netini kılmaz) ihram elbisesi kendi elbisesidir ve beyaz olması şart değildir, ne renk giyerse caiz olur, telbiye getirirken sesini yükseltmez.
3.Mekke’ye geldiğinde, kalacağı yerde biraz dinlendikten sonra Beytu’l Haram’a (Kâbe) gider. İlk yapacağı şey kudüm tava fıdır, Kâbe’nin etrafında yedi şavt (tur) döner, her şavt Haceri Esved’den başlar ve orada biter. Şavtlarda dilediği duaları eder veya zikreder ya da tesbih ve istiğfar bulunur. Bunlar tavaf ta şart olmayıp müstehaptır, tavaf yapan kişi susup hiçbir şey okumasa da tavafı sahih olur. Hacri Esved’i öpmek sünnettir, ancak izdihamdan dolayı ulaşılması zor ise, uzaktan elleri kal dırıp “Bismillah Allah-u ekber” diyerek işaret edip selam ver mek kâfidir. Öpmek için izdihama girmek caiz değildir, çünkü hem kendine hem de başkalarına eziyet eder.
4.Tavaf bittikten sonra iki rekât tavaf sünneti kılar, İbrahim ma kapının arkasında olması daha faziletlidir. Uzak da olsa ibra him makamını önüne alıp namaz kılmalıdır, eğer izdiham var sa, mescidin neresinde kılsa caiz olur.
5. Namazdan sonra Safa ile Merve arasında, hac niyetiyle yedi şavt sa’y yapmaya gider. Safa’ya çıktığında (Inne’s-Safa ve’l Mervete min şeairi’l Allah femen hacce’l beyte ev i’temere fela cünahe aleyhi en yettavvefe bihima. Ve men tetavea hay ren fe inne Allahe şakirun âlim) «Şüphesiz, «Safa ile «Merve> Allahın işaretlerindendir. Böylece kim Evi (Kâbe’yi) hacceder veya umre yaparsa, artık bu ikisini tavaf etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur. Kim de gönülden bir hayır yaparsa (karşı lığını alır). Şüphesiz Allah, şükrün karşılığını verendir, bilen dir. ayetini okur. Sonra Kâbe’ye dönerek (El hamdu lillahi, Allahu ekber, Allah-u ekber, Allah-u ekber la ilahe illa Allah-u vahdehu la şerike leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdu yuhyi ve yumitu ve huve a’lâ külli şeyin kadir. La ilahe illa Allah-u vehdehu enceze va’dehu ve nesara a’bdehu ve hezeme’l ahzabe vehdehu)
«Allah’a hamd olsun, Allah her şeyden büyüktür, Allah her şeyden bu yüktür, Allah her şeyden büyüktür, Allahtan başka ilah yoktur, o tektir şeriki yoktur, mülk onundur hamd ona aittir, hayat verir, öldürür ve o her şeye güç yetirir. Allahtan başka ilah yoktur, o tektir şeriki yoktur, vaadini yerine ge tirdi kuluna yardım etti ve hizipleri yalnız yenilgiye uğrattı» zikrini okuyup dilediği duayı eder. Sonra şavtlara başlar, birinci şavtta Safa’dan Merve’ye gider, ikinci şavtta Merve’den Safa’ya geri döner. Böylece yedi şavti tekrar- layıp tamamlar ve Merve Ye ulaşıp sa’y dan çıkar. Şavtlarda dilediği duayı edebilir, istiğfar edebilir veya zikredip Kuran okuyabilir. Fakat bunlar şart değil sünnettir, bütün şavtlarda sussa dahi sa’yı sahih ve tam olur.

1.Sa’yi bittikten sonra muhrim (ihramlı) kalır ve vücudundan bir şey alamaz. Kokulu sabundan uzak durma şartıyla, yıkanabilir, ihram elbisesini değiştirebilir. İmkân buldukça çok tavaf ya parsa daha faziletli olur, anacak sa’ye gitmemelidir çünkü sa’y tekrarı mekruhtur. Çokça telbiye getirir, özellikle namazlardan sonra ve Arafat’a gidene kadar bu şekilde ihramına devam eder.
2.Zilhicce’nin sekizinci veya Arefe günü olan dokuzuncu günü Arafat’a gider. Orada öğle ve ikindiyi cemi takdim olarak kılar. Arafat’ta bolca zikir, tehlil, istiğfar eder, Kuran okur ve istediği duaları eder. Arafat’ın hepsi vakfe yeridir, Rahmet dağına git mek şart değildir, hatta aşırı sıcak veya izdihamdan zarar göre. ceğini bilir ya da gitmekten aciz olur yahut başkalarına eziyet verecekse gitmesi haram olur. Kadının erkeklere karşı izdiha ma veya dağda itiş-kakışa girmesi caiz değildir, çadırında kal ması onun için daha faziletlidir. Çadırı Arafat sınırları dışında olan, güneş batmadan Arafat’a gelip güneş batana kadar kal ması vaciptir ve daha sonra çadınna geri döner. Böylece hem gecenin hem de gündüzün bir kısmını Arafat’ta geçirmiş olur.
3.Güneş battıktan sonra Arafat’tan Müzdelife’ye gider, orada akşam ve yatsı namazlarını cemi tehir olarak kılar ve bayram sabahı Akabe Cemresi taşlaması için yedi taş toplar. Diğer cemreler için taşlar, bayram gününden sonra herhangi bir yer de toplanabilir. Müzdelife’de çokça zikir, tesbih, istiğfar eder ve Peygamber (sas)’e salât okuyup dua eder. Sabah namazına kadar Müzdelife’de gecelemek müstehaptır – bir görüşe göre vaciptir -, eğer kalmak zor ise, en azından gece yarısına kadar kalınmalıdır. O da zor olursa, akşam ve yatsı namazlarını kılıp Mina’ya gidebilir.
4.Müzdelife’den sonra Mina’ya gider ve çadırıni kurduktan son ra yalnız Akabe Cemresi (Büyük cemre) taşlamasını yapar. Bunun vakti, Arafat vakfesi yapan hakkında, bayram akşamı gece yarısından sonra başlar, faziletli vakti zevale kadar, muh tar vakti güneş batımına kadar ve cevaz vakti teşrik günlerinin sonuna kadar devam eder. Taşlar tek tek atılır ve bayram günü küçük ve orta cemreler taşlanmaz. Her taş atışında Bismillah Allah-u ekber denir. İlk taş atışıyla telbiye kesilir ve beş vakit namazdan sonra yerine tekbir getirilir. Taşlama vakti güneş ba tana kadar hatta geceye kadar devam eder. 5.Akabe Cemresini taşladıktan sonra saçlarını komple tiraş eder veya keser ya da birkaç tel alır. Kadın sadece keser.
6.Tıraştan sonra hacı, ihram elbiselerini çıkarıp normal elbise lerini giyebilir, başını örtebilir ve güzel koku sürebilir. Yani ihramda haram olan her şey helal olur ve buna küçük tahallül denir. Cinsel ilişki hariç, bu ifade tavafı yapana kadar haram kalır, ifade tavafından sonra ilişki dâhil her şey helal olur ve buna büyük tahallül denir.
7.Bundan sonra ifade tavafı için Mekke’ye gider. Bu tavafı bay ramın ilk gününde yapmak şart değildir, ikinci üçüncü hatta senenin bütün günlerinde yapılabilir. Aynı şekilde ihram elbisesiyle olması da şart değil, normal elbiselerle yapılması caizdir.Kudüm tavafından sonra sa’y yaptığından, bu tavaftan sonra sa’y yapmaz ancak daha önce yapmamışsa ifade tavafından
sonra yapması gerekir. Hayızlı veya lohusa kadın, tavaf dışında, haccın bütün amellerini yerine getirir ve temizlenene kadar tavafı tehir eder.
8.İfade tavafını yaptıktan sonra geceleme için Mina’ya geri dö ner, burada gece yarısı geçene kadar durması yeterlidir.
9.Bayramın ikinci günü (ilk teşrik günü) zevalden sonra üç cem re taşlamasına başlar. O gün akşama kadar taşlama devam eder, bir zaruret veya izdiham nedeniyle gece de yapılabilir. Taşla manın şekli ise, küçük cemreden başlayıp yedi taş atılır sonra orta cemre aynı şekilde taşlanır ve daha sonra büyük cemreye gidilir. Her taşın havuza düşmesi gerekir ve her atışla birlikte “Bismillah, Allah-u ekber” denir.
10.Bayramın üçüncü günü de, ikinci günde yaptığı gibi üç cemre yi taşlar. Bazı âlimler, mühim bir zaruret durumunda, bu günde öğleden önce taşlamayı caiz görmüşler, ancak Mina’dan ayrıl ma zevalden sonra olması gerekir. Bazılarının bilinçsizce, sa faktan önce taşlamayı yapıp ayrılmaları ise kesinlikle caiz de ğildir ve bunu yapan bir kurban kesmek zorundadır. Bayramın üçüncü günü (ikinci teşrik günü) recmi yapıp ayrılmak isteyen, güneş batmadan ayrılması gerekir, güneş battıktan sonra dör düncü güne kalıp tekrar üç cemreyi taşlaması – bir görüşe göre – vaciptir, ancak dördüncü gün zevalden önce rejim yapıp ay- ilabilir. Ayette bu durum şöyle açıklanır: (İki günde (Mina’dan dönmek için elini çabuk tutana günah yoktur, geri kalana da günah yoktur.)’ Hacı, teşriklerin ikinci günü (bayramın üçüncü günü) Midan’dan ayrılmakla dördüncü güne kalmak arasında muhayyerdir.

S. 87. İfrad haccı yapan kişi için umre amelleri nelerdir?

C. 87. Ifrad haccı yapan hakkında umre amelleri:
1. Hacc amelleri bittikten sonra Teni’m’e (Aişe mescidi) gidip, yıkandıktan veya abdest aldıktan sonra, umre ihramına girilir ve (Allah için umreye niyet ettim, Allah’ım! Bana kolaylaştır ve benden kabul et) niyetini getirip (Lebeyke Allahümme lebbeyk, lebeyke laşerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-nimete leke ve’l mülk, la şerike lek) denir, iki rekât ihram namazı kılınır. Kåbe’ye giderken çokça telbiye getirilir, tavafa başlandığında telbiye kesilir.
2. Kábe etrafında yedi şavt umre tavafı yapılır ve bol bol dua, zikir, istiğfar edip Kuran okunur.
3. Tavaftan sonra imkân olursa İbrahim (a.s) makamının arkasın da iki rekât namaz kılınır, izdiham olması halinde harem içinde herhangi bir yerde kılınabilir.
4.Sonra Safa ile Merve arasında yedi şavt sa’y yapılır.
5.Son olarak sa’yden sonra tıraş olunup ihram giysileri çıkartılır ve normal elbiseler giyilir. Böylece umre amelleri de bitmiş olur. Bundan sonra sadece veda tavafı kalır.
6.Haremden ayrılıp Mekke’den memleketine dönmeye azmetti ğinde veda tavafını yapar. Eğer farz namazını kılmak veya kay bolan bir hacıyı aramak için Kâbe’ye geri dönülürse, tavafın tekrarlanması gerekmez, birinci tavaf yeterlidir. Kâbe’den ay rılırken (Allah’ım! Bu, bu topraklarda son bulunmam olmasın)
şeklinde dua edilir ve Inşallah haci sağ salim, hayırlarla evine ve ailesine döner.

S. 88. Temettü haccının yapılış şekli nasıldır?

C. 88. Temettü haccı aşağıda belirtilen şekilde yapılır:
1.Mikata yaklaşırken ihrama hazırlık için, yıkanmak veya yıkan ma imkânı yoksa abdest almak, güzel koku sürmek, kesilmesi gereken kılları almak ve tırnakları kesmek sünnettir.
2.Mikata ulaşıldığında, dikili elbiseler çıkartılır, ihram giysileri giyilir. Kafada – sarık v.b varsa – çıkartılır sonra iki rekat ihram sünneti kılıp “Allah için umreye niyet ettin, Allah’ım! Bana ko lay kil ve benden kabul eyle” şeklinde umre niyeti getirilir. Bir başkasına vekil olan, “Falan oğlu filan yerine, Allah için um reye niyet ettim” der ve hemen telbiyeye başlar. Yolda zaman zaman sesini yükselterek bolca telbiye getirilir. Kadın da, daha önce anlatıldığı üzere, erkek gibi davranır, ancak ihram elbisesi kendi elbisesidir.
3.Mekke’ye gelindiğinde, biraz istirahattan sonra yukarda anlatıldığı şekilde tavaf yapılır.
4.Tavaftan sonra İbrahim makamı arkasında tavaf sünneti kılınır.
5.Daha sonra Safa ile Merve arasında sa’y yapmaya gidilir.
6.Sa’ydan sonra tıraş olunur ve böylece umre bitmiş olur. Sonra ihram giysileri çıkartılıp normal elbiselerle istediğin kadar tavaf yapılabilir ancak sa’yın tekrarı mekruh olduğundan sa’y yapılmaz.

7.Bir kurban kesmek gerekir, kurbanın vakti bayram ve teşrik günleridir. Şafiiler, umre amelleri bittikten sonra hacca başla madan-bayram gününden önce – kesilmesini caiz görüyorlar
ancak teşrik günlerinde kesilmesi daha faziletlidir.
8.Sekiz Zilhicceye kadar Mekke’de kalınır, sekizinci gün Mekke’de konaklanan yerde yıkanılır veya abdest alınır iki rekât namaz kılır ve ihram giysileri giyilerek hacc ihramına başlanır. Hac niyeti şu şekilde getirilir: “Hacca niyet ettim ve Allah için hac ihramına girdim, Allah’ım! Ben hacca niyet et tim, sen bana kolay kıl ve benden kabul eyle” ve sonra telbiye getirilir.
9. Sekiz veya dokuzuncu gün Arafat’a gidilir, daha önce geçen şekliyle vakfe tapılır.
10.Güneş battıktan sonra Müzdelife’ye inilir
11. Müzdelife’de de -açıklaması geçtiği surette-gecelenir ve Aka bel Çevresi için taşlar toplanır.
12.Müzdelife’den Mina’ya gelinir, -daha önce belirtildiğ gibi Akabe Cemresi taşlanır.
13.Taşlamadan sonra tıraş olunur ve birinci (küçük) tahallul ger çekleşmiş olur. Ondan sonra cinsellik dışında, ihramın bütün haramları helal olur. İfade tavafından sonra ikinci (büyük) tahallül de gerçekleşir ve cinsellik de helal olur.
14.Bundan sonra temettü kurbanı kesilir. Kurban, Mekke, Müz delife, Mina veya harem hudutları içerisinde her hangi bir yerde kesilebilir. Kurban parası İslami bir bankaya verilip ve bu amaçla kurulan komisyonun vekâleten kesmesi de caizdir. Kurbanın teşrik günlerinden geciktirilmemesi daha faziletlidir.
15.İfade tavafı yapmak vaciptir, ancak daha faziletli olmasına rağ men, bayram günü ve ihram giysisiyle yapılması şart değildir. Kurban kesimi tavaftan önce olması caiz olduğu gibi sonra ol ması da caizdir.
16.Sonra hacc sa’yı yapılır, ilk gelişte umre için yapıldığı gibi.
17.Daha sonra gecelemek için Mina’ya dönülür.
18.Bayramın ikinci günü, daha önce tafsilatı anlatıldığı şekilde, diğer üç cemre recmine başlanır.
19.Son olarak geçmiş şekil ve şartlarıyla birlikte veda tavafı ya pılır.

S. 89. Kıran haccı nın şekli nasıldır?

C. 89. Kıran haccı da şu tertibe göre yapılır:
Mikata yaklaşırken, diğer hacc türlerinde olduğu gibi, yıkanmak veya abdest almak, güzel koku sürmek, vücuttan izale edilmesi gereken kılların
temizlenmesi ve tırnakların kesilmesi sünnettir. Mikatta dikili elbiseler çıkartılır, ihram giysisi giyilir, ihram sünneti kilinır ve (hacc ve umre niyetti ettim, Allah için ikisinin ihramına girdim, Allah’ım! Bana kolay kıl ve benden kabul eyle) şeklinde hac ve umre ni yeti birlikte getirilir. Sonra telbiyeye başlanır. Kadın da daha önce belirtilen şekilde davranır.
1.Mekke’ye gelindiğinde, diğer hac türlerinde olduğu gibi, ku düm tavaf yapılır. İlk olarak umre tavafı yapılmalıdır.
2.Yine tavaftan sonra tavaf sünneti kılınır.
3.Namazdan sonra sa’y yapmaya çıkılır.
4.Sa’y yapıldıktan sonra ihramdan çıkılmaz ve tıraş olunmaz. Ancak yıkanmak ve ihram giysilerini değiştirmek caizdir.
5.Arife günü Arafat’a gidilir ve daha önce açıklandığı şekilde vakfe yapılır.

6.Önceki türlerde olduğu gibi Müzdelife Ye inilir ve burada taş toplanıp gecelendikten sonra Mina’ya gelinir.
7.Bayram günü Mina’da Akabe Cemresi taşlandıktan sonra tiraş olunur ve birinci tahallül gerçekleşir.
8.Daha sonra Mekke’ye gidip ifade tavafı yapılır, böylece ikinci tahallül de hâsıl olmuş olur.
9.Kıran haccı yapan, bir kurban kesmesi gerekir ya da bedelini bir İslami bankaya verir ve banka onun yerine keser.
10.Sonra geceleme için Mina’ya geri dönülür.
11.Bayramın ikinci günü, önceki şekillerde olduğu gibi, üç cemre taşlaması yapılır ve üçüncü günde de resimler yapıldıktan son ra güneş batmadan Mina’dan ayrılabilir.
12.Son olarak veda tavafı yapıldıktan sonra Mekke’den ayrılır.

S. 90. Hacc için vekil edinmenin hükmü nedir?

C. 90. Herhangi bir nedenden dolayı kendisi hacca gitmekten aciz olan kişi, yerine hac yapması için bir başkasını vekil tutabilir. Ancak vekilin önce kendi farz haccını yerine getirmiş, akil, ergen, güvenilir ve adil olması şarttır. Hayattayken vekil tayin edilebilindiği gibi, ölüler için de vekil tayin edilebilir. Vasiyet ettiği takdirde, vasisi veya varisi, masraflarını mirasın dan karşılayarak bir vekil tutup hacca göndermesi vaciptir. Vasiyet etmediği veya mirası olmadığı takdirde, varisler ya da varislerden birisi teberru ola rak bir vekil tutarsa sahih olur ve bundan hem teberru yapan hem vekil ve hem de yerine vekil tutulan kişi sevap kazanır.
Kadın yerine erkek vekil tayin etmek caiz olduğu gibi erkek için kadın vekil de tutulabilir ve bu konuda akraba, yabancı farkı da yoktur.

S. 91. Çocuğun haccı İslam haccı yerine geçer mi?

C. 91. Çocuğun haccı sahihtir ancak İslam haccı yerine geçmez, dola yısıyla buluğa erdiğinde tekrar haccetmesi gerekir. Çocuk mümeyyiz ise, kendi niyet getirir ve menasikleri yerine getirir, değilse bütün amelleri velisi yapar.

S. 92. Mekke hareminde namaz kılanın önünden geçmek caiz midir?

C. 92. Mescidi Haramda namaz kılanın önünden – kadın erkek-mekruh olmaksızın, geçmek caizdir ve bu, Mescidi Haramın özelliklerindendir.

S. 93. Hacda ticaret yapılabilir mi?

C. 93. Hac ve umre amelleri eda ederken, ticaret yapmak, kazanç elde etmek caizdir. İbni Abbas (ra), ilk dönemlerde insanlar hacda, Mina’da, Arafat’ta, Zi’l Mecaz pazarında ve hacc mevsimlerinde ticaret yaparlardi ancak ihramda iken yapmaktan çekindiler, bunun üzerine şu ayet indi: (Rabbinizden bir fazilet dilemenizde beis yoktur.)

S. 94. Peygamber (sas)’in kabrini ziyaret etmenin hükmü nedir?

C. 94. Peygamberin kabri şerifini ziyaret etmek sünnettir ve özellikleşer’î adaplar çerçevesinde yapıldığında büyük bir sevaptır.

S. 95. Peygamberin kabrini ziyaret etmek, hacılara mı mahsustur?

C. 95. Hayır, hacılara mahsus olmayıp hacı olmayanlar için de müstehaptir.

S. 96. Ziyaret adabı nasıldır?

C. 96. Ziyaretin en mühim adapları şunlardır:
1. Hacının hacdan önce ve sonra – Medine’ye gidip Peygamber Mescidini ziyaret edip namaz kılması ve kabrini ziyaret edip selam vermesi sünnettir.
2.Medine’ye giderken yolda, Peygambere bolca salât ve selam okunmalıdır. Medine göründüğünde şu dua okunur: (Allah’ım! Bu senin Peygamberinin haremidir, oraya girişimi bana ateşten koruma, azaptan ve kötü hesaptan emanname kıl)
3.Medine’ye girildiğinde, (Bismillahi’r Rahmanı’r Rahim, Rab bi’dhilni müdhale sidkin ve’hrucni mührece sidkin ve’ca’l li mi’l-ledünke sultanen nesira) «Ve de ki: “Rabbim, beni (gi rilecek yere) doğru bir girdirişle girdir ve (çıkarılacak yerden) doğru bir çıkarışla çıkar ve katından bana yardımcı bir kuvvet ver» denir. Ve şu şekilde duaya devam edilir: Allah’ım! Bana rahmetinin kapılarını aç, Peygamberin ziyaretinden, evliyaları na, itaat ehline verdiklerini bana da nasib et. Ey kendisinden is tenilenlerin en iyisi! Beni affet ve rahmet eyle. Allah’ım! Sen den bu şehrin, bu şehir ahalisinin ve bu şehirde bulunanların en iyisini diliyorum ve bu şehrin, ahalisinin ve içinde bulunan şerden sana sığınırım.
4.Yıkanmak, güzel koku sürmek, güzel elbise giymek, Peygam ber (sas) Mescidine mütevazı, sakin ve vakarla yönelmek adap tandır. Mescide selam kapısından girmek daha faziletlidir ve kendince dua edilir.
5.Sonra Mescide girip iki rekât namaz kılınır ve duruma göre dua edilir.
6.Peygamberin kabrine adap ve hürmetle yönelir, haram oldu ğundan ses yükseltilmez. Kabri tavaf etmek, duvarına sürtün mek caiz değildir ve kabrine hürmet olarak itiş-kakışa girilme mesi gerekir. Sonra Peygambere selam verilir.
7.Selam gönderen varsa onların da selamı söylenir, isimleri unu tulum veya karıştırılmışsa, bana tavsiye eden herkes için sana selam olsun ya Resulullah denir.
8.Eğer mümkünse bir arşın ilerleyip Ebu Bekir (ra)’e selam verilir.
9.Aynı şekilde imkân bulunursa Ömer (ra)’e selam verilir.
10.Sonra Ravza’ya gidip namaz kılınır. Bolca dua edilir, tesbih, istiğfar, zikir okunur, tekbir getirilir ve Peygambere salât selam getirilir.
11.Peygamberden sonra Baki Mezarlığını ziyaret edip onlara se lam vermek müstehaptır.
12.Bedir şehitleri ve Hz. Hamza’nın kabrini de ziyaret etmek müstehaptır.
13.Aynı şekilde Kuba Mescidine gidip ziyaret etmek iyidir. Medine’den ayrılmak istendiğinde
14.Mescid-i Nebevide iki rekât namaz kılınır ve imkân olursa Peygamber (sas) tekrar ziyaret edilir.

S. 97. Mekke ve Medine yerlilerine nasıl davranılmalıdır?

C. 97. Mekke ve Medinelilere karşı nazik olunmalıdır, sevgi beslenmelidir, şiddetten ve aleyhlerinde konuşmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü Mekke liler Allah evinin komşularıdır ve komşu komşunun himayesindedir. Mekke fazileti hakkında Peygamber (sas)’in şöyle dediği nakledilir: (Sen ne güzel şehirsin, benim için ne sevimlisin. Eğer milletim beni çıkartmasaydı senin dışında başka bir yerde oturmazdım.)
Medineliler ise Peygamberin komşularıdır, onlarla yumuşak ve adap la muamele etmek vaciptir. Bu konuda Peygamberden şu hadis nakletti lir: (Kim Medinelilere karşı hilekârlık yaparsa, tuzun suda eridiği gibi mahvolur)
Başka bir hadiste, (Kim Medinelilere zulmeder ve korkutursa, onu kor kutun ve ona, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti olsun. Allah ondan ne b

81 görüntüleme 0

Cevapla

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.